Functions Documentation
Category Entries
objAddSubordinate
typFireObjEvent
objDepleteShields
objGateTo
objGetArmorType
objGetCargoSpaceLeft
objGetCombatPower
objGetData
objGetDestiny
objGetDistance
objGetGlobalData
objGetID
objGetInstalledItemDesc
objGetName
objGetNearestStargate
objGetObjRefData
objSetObjRefData
objGetPos
objGetStaticData
objGetBalance
objGetTarget
objHasAttribute
objIsDeviceSlotAvailable
objIsShip
objIsUnderAttack
objJumpTo
objMoveTo
objRegisterForEvents
objRemoveItem
objRepairArmor
objSetGlobalData
objSetKnown
objUnregisterForEvents
objHasItem
objIsKnown
objAddItem
objGetDamageType
objSendMessage
objMakeParalyzed
objGetShieldLevel
objLowerShields
objGetMaxPower
objCharge
objIncData
objSetData
objGetBuyPrice
objGetSellPrice
objCredit
objGetArmorName
objSetName
objGetOrderGiver
objGetArmorDamage
objGetVisibleDamage
objDestroy
objCommunicate
staGetSubordinates
objGetSovereign
objAddRandomItems
objFireEvent
objSetSovereign
sysGetObjectByName
sysFindObject
objIsAbandoned
objGetMass
objGetObjByID
objIncVel
objGetVel
objIsDockedAt
sysGetEnvironment
objGetImageDesc
objEnumItems
objGetNamedItems
objGetLevel
objCanAttack
plyChangeShip
objSetPos
objSetEventHandler
objIsRadioactive
objGetShipwreckType
objAddOverlay
objAccelerate
objAddBuyOrder
objAddSellOrder
objCanDetectTarget
objClearIdentified
objClearShowAsDestination
objDamage
objFireItemEvent
objFixParalysis
objGetArmorLevel
objGetDataField
objGetDeviceFireArc
objGetDevicePos
objGetDisposition
objGetEventHandler
objGetOpenDockingPortCount
objGetOverlayType
objGetType
objIncItemCharges
objIsAngryAt
objIsDeviceEnabled
objIsIdentified
objIsParalyzed
objMatches
objProgramDamage
objRemoveItemEnhancement
objRegisterForSystemEvents
objResume
objSetDeviceFireArc
objSetDevicePos
objSetIdentified
objSetDeviceActivationDelay
objSetItemData
objSetOverlayRotation
objSetShowAsDestination
objSetVel
objSetItemCharges
objSuspend
objUnregisterForSystemEvents
shpGetAISetting
shpGetItemDeviceName
shpGetOrderDesc
shpGetClassName
shpGetOrderTarget
shpSetAISetting
shpSetPlayerWingman
objAddItemEnhancement
objGetItems